Best Student Award

Best Student Award List : 2018-19
Sr. No. Class Div. Name of the student
1 Nur.      – Khandekar Aaradhya Shivraj
2 L.K.G Lily Birajdar Prathmesh Satish
3 L.K.G Jasmine Mane Aarya Shrinivas
4 U.K.G Lily Chavan Rudra Naresh
5 U.K.G Jasmine Paranjape Sujal Shailesh
6 I Parrot Hiremath Vaibhavi Prabhuraj
7 I Peacock Ansari Md. Hamiz Md. Uzair
8 I Pigeon Kulkarni Sanskar Jagdish
9 II Parrot Swami Sampatti Sharanayya
10 II Peacock Hotkar Anuj Sachin
11 II Pigeon Hattali Samarth Bhimashankar
12 III Parrot Kore Revathi Mallinath
13 III Peacock Rathod Sneha Chandrakant
14 III Pigeon Shastri Chaitra Shailendra
15 IV Parrot Bayas Anjalika Kapil
16 IV Peacock Nivargi Sangmesh Siddheshwar
17 IV Pigeon Garad Shubhashri Harish
18 V Parrot Kore Manasi Sidharam
19 V Peacock Amane Prajakta Vijaykumar
20 V Pigeon Belle Ganesh Parmeshwar
21 VI Parrot Swami Jaganath Bhadrayya
22 VI Peacock Jangam Darshan Vankatesh
23 VI Pigeon Deshmukh Soundarya Chandrakant
24 VII Parrot Swami Siddharudha Umesh
25 VII Peacock Chalke Shravani Surendra
26 VII Pigeon Kasture Tanvi Mahesh
27 VIII Parrot Rupnur Sandhya Jagannath
28 VIII Peacock Ambole Mrunal Sanjay
29 VIII Pigeon Gupta Suraj Kisan
30 IX Parrot Satte Srushti Chandrashekhar
31 IX Peacock Surwase Sanket Arjun
32 IX Pigeon Gorate Siddhant Vaibhav